Често поставувани прашања

Што е НРК?
 • Национална рамка на квалификации (НРК) е инструмент за воспоставување на систем на квалификации стекнати во одредена земја, со кој се дава основа за стекнување на квалификации, проодност и квалитет на квалификациите;
 • Македонска рамка на квалификации (МРК) е задолжителен национален стандард со кој се уредува стекнувањето и користењето на квалификациите во Република Македонија и инструмент за воспоставување на систем на квалификации стекнати во Република Македонија со кои се даваат основите за прегледност, пристап, проодност, стекнување и квалитет на квалификациите;
 • Единствена, целосна и системски уредена структура за развивање, класификација,споредување и признавање на стекнатитеквалификации, стекнати по формален пат, како ипо неформален и информален пат.
 • Јасна врска помеѓу различните видови и нивоаи јасен преглед на начинот на стекнување наквалификациите.
 • Средиште за комуникација на сите засегнатиопштествени чинители.
 • Реално моделирање на квалификациите кои гиодразуваат потребите на пазарот на трудот ирелевантните вештини, и социјално економска стабилност.
 • Визија за креирање на нови квалификации и најефикасен начин за реформи на системот за образование и обука.
Кои се целите на НРК?
 • Јасно да ги дефинира резултатите од учењето;
 • Да воспостави систем на вреднување на различни квалификации во рамките на целокупниот систем на квалификации;
 • Да го поттикне  и развива  учењето во текот на целиот живот (доживотно учење);
 • Даги покаже јасните врски меѓу различните делови на образовниот систем;
 • Да укажува на проодноста и напредувањето (хоризонтално и вертикално) низ и во рамките на сите видови на образование и обука (формално, неформално и информално);
 • Да овозможи меѓународна споредливост на квалификациите;
 • Да го промовира значењето на клучните и стручните компетенции;
 • Да обезбеди мобилност на учесниците во процесот на образованието и обуката, како и вклучување на пазарот на труд на национално и меѓународно ниво;
 • Да се создаде единствен систем за управување со квалитетот;
 • Да го изедначи квалитетот на понудувачите на услуги;
 • Да обезбеди соработка на сите заинтересирани страни;
 • Да обезбеди усогласеност со економско социјалните и културните потреби на Републиката и
 • Да биде дел од системот во корелација со развојот на активностите на Европската рамка на квалификации.
 • Да ги направи квалификациите појасни,
 •  Да го олесни признавањето на резултатите од
  учење;
 •  Да обезбеди меѓународно препознавање и
  признавање на квалификациите;
 •  Да обезбеди мобилност на учесниците и
  работната сила на национално,регионално и
  меѓународно ниво;
 • Да создаде единствен систем за управување со
  квалитет.
Кои се начелата на НРК?
 • Резултатите од учењето се искажуваат низ знаење, вештини и компетенции;
 • Класифицирање на квалификациите во нивоа и поднивоа;
 • Преносливост на кредити;
 • Споредливост со Европската рамка на квалификации;
 • Обезбедување на квалитет во процесот на стекнување и развој на квалификациите;
 • Обезбедување на услови за еднаква достапност на образование во текот на целиот живот за стекнување и признавање на квалификациите;
 • Јакнење на конкурентноста на македонското стопанство која се темели врз човечките потенцијали;
 • Воспоставување на координиран систем на осигурување на квалитет на постојните и новите квалификации;
 • Изградба на систем на вреднување на неформалното и информалното учење.