Цели на НРК

Цели на Национална рамка на квалификации

 • Јасно да ги дефинира резултатите од учењето;
 • Да воспостави систем на вреднување на различни квалификации во рамките на целокупниот систем на квалификации;
 • Да го поттикне  и развива  учењето во текот на целиот живот (доживотно учење);
 • Даги покаже јасните врски меѓу различните делови на образовниот систем;
 • Да укажува на проодноста и напредувањето (хоризонтално и вертикално) низ и во рамките на сите видови на образование и обука (формално, неформално и информално);
 • Да овозможи меѓународна споредливост на квалификациите;
 • Да го промовира значењето на клучните и стручните компетенции;
 • Да обезбеди мобилност на учесниците во процесот на образованието и обуката, како и вклучување на пазарот на труд на национално и меѓународно ниво;
 • Да се создаде единствен систем за управување со квалитетот;
 • Да го изедначи квалитетот на понудувачите на услуги;
 • Да обезбеди соработка на сите заинтересирани страни;
 • Да обезбеди усогласеност со економско социјалните и културните потреби на Републиката и
 • Да биде дел од системот во корелација со развојот на активностите на Европската рамка на квалификации.
 • Да ги направи квалификациите појасни,
 •  Да го олесни признавањето на резултатите од учење;
 •  Да обезбеди меѓународно препознавање и признавање на квалификациите;
 •  Да обезбеди мобилност на учесниците и работната сила на национално,регионално и меѓународно ниво;
 • Да создаде единствен систем за управување со квалитет.