Сектори на квалификации

  • Квалификациите се групираат во сектори.
  • Секторите на квалификации содржат потсектори, области и подобласти.
  • Нив ги дефинираат Секторски комисии.
  • Квалификациите се групираат според секторот на кој му припаѓаат.
  • За високообразовните квалификации се применува меѓународната Фраскатиева класификација на научни подрачја, полиња и области.
1 Геологија, рударство и металургија
2 Градежништво и геодезија
3 Графичарство
4 Економија, право и трговија
5 Електротехника
6 Здравство и социјална заштита
7 Земјоделство, рибарство и ветеринарство
8 Лични услуги
9 Mашинство
10 Сообраќај, транспорт и складирање
11 Текстил,  кожа и слични производи
12 Угостителство и туризам
13 Хемија и технологија
14 Шумарство и обработка на дрво
15 Спорт и рекреација
16 Уметност
17 Останато