Нивоа на МРК

МРК содржи 8 квалификациони нивоа и 6 поднивоа на квалификации.
Секое ниво на квалификации е опишано со опис на ниво на квалификации.

[accordions id=”613″]