Основни информации

Дефиниција за квалификација

Квалификација е формален резултат од процесот на оценување и потврдување кој е стекнат, кога одговорна институција потврдува дека поединецот ги има постигнато резултатите од учење, согласно утврдени стандарди.

Стандард за квалификација

Стандардот на квалификацијата го сочинуваат:

 • назив на квалификацијата,
 • тип на квалификацијата,
 • ниво, односно подниво на квалификацијата,
 • код на квалификацијата,
 • кредитна вредност на квалификацијата,
 • опис на квалификацијата и
 • содржина на квалификацијата (услови за запишување, број на задолжителни и изборни предмети, односно модули, начин на проверка и критериуми за проверка на резултатите од учењето).

Типови на квалификации

 • квалификации на ниво на образование (образовно ниво) и
 • стручни квалификации

Јавен документ

Јавниот  документ е доказ за стекната квалификација и се издава од овластена институција.

 • За стекната квалификација на ниво на образование се добива свидетелство, уверение и диплома.
 • За здобиена стручна квалификација се добива сертификат.