Што е НРК?

Национална рамка на квалификации (НРК)

  • Национална рамка на квалификации (НРК) е инструмент за воспоставување на систем на квалификации стекнати во одредена земја, со кој се дава основа за стекнување на квалификации, проодност и квалитет на квалификациите;

Македонска рамка на квалификации (МРК)

  • Македонска рамка на квалификации (МРК) е задолжителен национален стандард со кој се уредува стекнувањето и користењето на квалификациите во Република Македонија и инструмент за воспоставување на систем на квалификации стекнати во Република Македонија со кои се даваат основите за прегледност, пристап, проодност, стекнување и квалитет на квалификациите;
  • Единствена, целосна и системски уредена структура за развивање, класификација,споредување и признавање на стекнатитеквалификации, стекнати по формален пат, како ипо неформален и информален пат.
  • Јасна врска помеѓу различните видови и нивоаи јасен преглед на начинот на стекнување наквалификациите.
  • Средиште за комуникација на сите засегнати општествени чинители.
  • Реално моделирање на квалификациите кои гиодразуваат потребите на пазарот на трудот ирелевантните вештини, и социјално економска стабилност.
  • Визија за креирање на нови квалификации и најефикасен начин за реформи на системот за образование и обука.