Документи

Македонска рамка на квалификации-појдовни основи
Процедура за развивање на квалификации
Формат на квалификации
Методологија за вклучување на квалификациите во Македонската рамка на квалификациии
Методологија за изработка на стандарди на занимање
Протокол за соработка помеѓу заинтересираните страни вклучени во процесот на Националната рамка на квалификации
Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот за високообразовни квалификации
Правилник за начинот на потврдување на компатибилноста на Националната рамка на високообразовни квалификации со Европската рамка на високообразовни квалификации (2014)
Национална рамка на високообразовните квалификации за Република Македонија-Водич
Практични совети за пишување на резултатите од учењето – Прирачник
Патоказ за спроведување на систем за валидација на неформално и информално учење
Патоказ за понатамошно развивање и имплементирање на МРК