Author Archive asseco see

Byasseco see

Конститутивна седница на Одборот за Национална рамка на квалификации

Министерот за образование и наука, г-динот Арбр Адеми, денес на 5-ти декември, ја отвори и претседаваше со Конститутивната седница на Одборот за Националната рамка на квалификации. Во своето поздравно обраќање, министерот им го честита именувањето на членовите и им посака пријатна и успешна работа. Read More

Byasseco see

Работилница со преставници од 16 – те Сектори за квалификации

Во рамките на започнување на процесот за формирање на Секторските комисии за квалификации, во ЕУ Инфо Центарот, на 8 јуни, се одржа  работилница со преставници од работодавачите од различни сектори. Работилницата ја отвори претседателот на Националниот одбор за Македонска рамка на квалификации, Борчо Алексов, кој ја нагласи важноста на работодавачите во целиот процес на квалификации и формирањето на Секторските комисии за квалификации. Тој потенцираше дека Секторските комисии за квалификации како стручни тела ќе вршат анализа на состојбата и тенденциите на пазарот на трудот, ќе ги анализираат постојните квалификации, ќе ги идентификуваат потребите за сите видови на квалификации во согласност со потребите на пазарот на трудот и општеството во целина, ќе предлагаат  квалификации,  ќе разгледуваат предлози за воведување на нови квалификации, ќе даваат мислење за усогласеноста на стандардите на занимањата/стандардите на квалификации со испитните програми, ќе формираат комисии за оценување и потврдување на резултатите од учењето (знаења, вештини и компетенции) во неформалното образование и обука, и ќе ги промовираат секторите на квалификации и можностите за вработување во нив.

Целта на работилницата беше  да се разгледаат нацрт-сет на упатства за Секторските комисии за квалификации, вклучувајќи  и предлози како да се спроведе процесот на прилагодување на постоечките квалификации за 16-те сектори на квалификации дефинирани во Законот за Национална рамка на квалификации.

Byasseco see

Работилници за нови квалификации според потребите на пазарот

Во рамките на Tвининг  проектот за Национална рамка на квалификации, во периодот од 03.07.2017 до 07.07.2017 година се одржаа работилници за развивање на нови квалификации во два сектора, Секторот за туризам и угостителство и Секторот електротехника, подсектор ИТ на барање на пазарот на труд. Работилниците беа поддржани од Комората за туризам и Стопанска комора за информатички и комуникациски технологии (МАСИТ), а во соработка со МОН и  експертите од Полска:  Wojciech Stechly,  Michal Sitek,  Maciej Lasota и Roxana  Pierwienicka.

На работилниците учествуваа претставници од: Министерството за образаование и наука, Стопанска комора за информатички и комуникациски технологии (МАСИТ), Комората за туризам на Република Македонија, Центарот за образование на возрасни, Центар за стручно образование и обука, наставници од средните стручни училишта, како и претставници од туристичките агенции и ИТ компаниите и Центрите за обука.

При изработката на стандардите на квалификации од страна на експертите беше истакнато фокусот да се стави на тоа што треба да знаат и да прават лицата кога ќе ја стекнат квалификацијата, а не што ќе учат. Учењето е процес на дизајнирање на наставната програма согласно стандардот на квалификација. Беше презентирана и разликата помеѓу стандард на квалификација  како стандардизиран опис на квалификацијата со одредени елементи кои се бараат и квалификација како формален резултат од процесот на евалуација и потврдување кој се стекнува кога одговорната институција потврдува/ сертифицира дека поединецот ги има постигнато резултатите од учење согласно утврдените стандарди, без оглед на тоа како и каде се стекнати.

Во Секторот за туризам и угостителство беа развиени нацрт квалификациите : Бариста и Продавач на авио билети, додека во Секторот електротехника, подсектор ИТ нацрт квалификациите: Јава програмер и лице за тестирање на софтвер.

 

Byasseco see

Известување

Во рамките на ИПА Твининг проектот: „Понатамошно подобрување на системот за развој и имплементација на Националната рамка за квалификации“ –  MK 13 IPA SO 02 15 (MK 13 IB SO 02), потпишан од страна на  Министерството за образование и наука, како земја корисник и  Истражувачки образовен институт (IBE) од Република Полска, Министерството за наука, образование и спорт (МЕСС) од Република Хрватска и Партнерство на Шкотската Кредитна и квалификациска рамка (SCQFP) од Велика Британија, како земји членки, во соработка со интернационалните експерти и преставници од различни институции и други корисници вклучени во процесот на Националната рамка за квалификации во  нашата земја зе изготвија нацрт документи потребни за понатамошна имлементација на НРК.

За поголема транспарентност на процесот Нацрт-документите се прикачени на нашата веб стана со цел да се информираат сите заитересирани страни и да учествиваа со свои мислења, коментари, сугестии кои ќе бидат разгледани и вклучени во документите пред да бидат конечно усвоени од страна на Националниот одбор за Македонската рамка на квалификации.