Меѓународна конференција 10 години НРК/Konferencë ndërkombëtare “10 – vjet Korniza Kombëtare e Kuali

ByAsseco SEE

Меѓународна конференција 10 години НРК/Konferencë ndërkombëtare “10 – vjet Korniza Kombëtare e Kuali

Во изминатите 10 години Република Северна Македонија работеше на еден исклучително значаен процес, кој во суштина е еден од предусловите на патот кон интеграција во Европската Унија. Креирана е Национална рамка на квалификации, како национален стандард за регулација на стекнувањето и користењето на квалификациите и истата во 2016 година се усогласи со европскиот стандард, со што како држава ги исполнивме препораките на Европскиот парламент и на Советот од 23 април 2008 година за воспоставување на Европската рамка на квалификации за доживотно учење, на национално ниво.

Со голем ентузијазам и посветеност на повеќе институции и органи, координирани од Министерството за образование и наука и тоа преку Одделението за Националната рамка на квалификации, Националниот одбор за НРК и повеќе Секторски комисии, се постигна поставената цел. Државата доби значаен инструмент за комуникација и реформи и алатка за доверба и поддршка на креаторите на политиките, на работодавачите, учесниците во процесот на учење, родителите, носителите на квалификации и останатите чинители во градењето на системот на квалификации.

Националната рамка на квалификации продолжува да се развива, а од особена важност е придонесот на тимот во рамки на Твининг проектот финансиран од ЕУ за Понатамошна имплементација на Националната рамка на квалификации, со чија експертиза и пренесување на добри практики и искуства од други земји, ја подобруваме транспарентноста и препознатливоста на квалификациите во Република Северна Македонија и ЕУ.

Чест и задоволство ни претставува да Ве поканиме на Конференцијата по повод „10 години Национална рамка на квалификации“, со која уште еднаш ќе ја потврдиме заложбата за развој на квалитетен национален стандард за стекнување и користење на квалификациите. Ќе се осврнеме на придобивките од НРК, на поважните достигнувања во оваа област во изминатата деценија, а ќе го презентираме и планот за понатамошно делување. Конференцијата е од меѓународен карактер и од особена важност ќе биде сите ние заедно да ги слушнеме искуствата и препораките на истакнати експерти од областа, од земјите во Европската Унија.

Gjatë 10 viteve të fundit Republika e Maqedonisë së Veriut punoi në një proces jashtëzakonisht domethënës, i cili në thelb është një nga parakushtet në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Është krijuar Korniza Kombëtare e Kualifikimeve si standard kombëtar për rregullimin e përvetësimit dhe përdorimit të kualifikimeve dhe e njejta në vitin 2016 është harmonizuar me standardin evropian, kështu që si vend kemi përmbushur rekomandimet e Parlamentit Evropian dhe Këshillit të datës 23 prill 2008 për vendosjen e Kornizës Evropiane të Kualifikimeve për mësim të përjetshëm në nivel kombëtar.

Me entuziazëm dhe përkushtim të madh të disa institucioneve dhe organeve, të koordinuara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, përmes Njësisë për kornizë kombëtar të kualifikimeve, Këshillit Kombëtar të KKK-së dhe disa Komisioneve sektoriale, u arrit qëllimi i vendosur. Vendi mori instrument të rëndësishëm për komunikim dhe reforma dhe mjet për besimin dhe mbështetjen e politikëbërësve, punëdhënësve, pjesëmarrësve në procesin mësimor, prindërve, bartësve të kualifikimeve dhe aktorëve të tjerë në ndërtimin e sistemit të kualifikimeve.

Korniza Kombëtare e Kualifikimeve vazhdon të zhvillohet dhe me rëndësi të veçantë është kontributi i ekipit në kuadër të projektit të Binjakëzimit të financuar nga BE-ja për Zbatimin e Mëtejshëm të Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve, me ekspertizën e të cilit dhe transferimin e praktikave dhe përvojave të mira nga vende të tjera , përmirësojmë transparencën dhe njohjen e kualifikimeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe në BE-së.

Është nder dhe kënaqësi për ne t’ju ftojmë në Konferencën me rastin e “10 vjetorit të Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve”, me të cilën do të konfirmojmë edhe një herë angazhimin për zhvillimin e standardit kombëtar cilësor për përvetësimin dhe përdorimin e kualifikimeve. Do t’i hedhim një vështrim përfitimeve nga KKK-ja arritjeve më të rëndësishme në këtë fushë në dekadën e fundit, ndërsa do të paraqesim gjithashtu edhe planin për veprime të mëtejshme. Konferenca është e karakterit ndërkombëtar dhe do të jetë me rëndësi të veçantë që të gjithë së bashku të dëgjojmë përvojat dhe rekomandimet e ekspertëve të dalluar të fushës, nga vendet e Bashkimit Evropian.

Within the past 10 years, the Republic of North Macedonia has been working on an extremely significant process, which is essentially one of the preconditions on the way to EU integration. The National Qualifications Framework was established as a national standard for regulating the acquiring and use of qualifications, and in 2016 was harmonized with the European standard, thus fulfilling the recommendations of the European Parliament and of the Council as of April 23, 2008 for establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning at a national level.
Along great enthusiasm and commitment of several institutions and bodies coordinated by the Ministry of Education and Science, and supported by the National Qualifications Framework Unit, the National NQF Board and several Sectorial Commissions, the set goal was achieved. The state received a significant instrument for communication and reforms and a trusted tool for policy makers, employers, involved parties in the learning process, parents, qualifications title holders and other stakeholders involved in the building of the qualifications system.
The National Qualifications Framework continues to develop and the contribution of the team within the EU funded Twinning project “Further Support to the Implementation of the National Qualifications Framework” is of particular importance . Through the provided expertise and transfer of good practices and experiences from other countries, we improve the transparency and recognition of qualifications in the Republic of North Macedonia and EU.
It is our honour and pleasure to invite you to the Conference marking 10 years of the National Qualifications Framework, which would reaffirm our commitment to the development of quality national standard for acquiring and using qualifications. We will discuss the benefits of NQF, take a look at the most important achievements in this area within the past decade, and we will present the plan to move forward. The conference is of international nature and it will be of particular importance that we all together share the experiences and recommendations of distinguished experts in the field, coming from different EU countries.

About the author

Asseco SEE administrator

Leave a Reply